جزئیات خبر

1397/7/30  |  کد خبر 173  |  چاپ  |  بازدید 201  |  برگزار کننده، گروه تانا

نتایج نظرسنجی نمایشگاه صنعت گاز ایران- شماره 3:

مطلوبیت 70 درصدی نحوه برگزاری و سهم 30 درصدی شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی

ارزیابی نظرات بازديدكنندگان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران که شهریورماه گذشته برگزار شد، نشان از مطلوبیت 70 درصدی نحوه برگزاری و سهم 30 درصدی شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی این رویداد دارد.

به گزارش ستاد خبری اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران IRGS2018، در فرآیند نظرسنجی و ارزیابی نمایشگاه از منظر بازدیدکنندگان، نحوه اطلاع از رویداد، نحوه اجرای نمایشگاهی و اهداف بازدید نیز مورد سوال قرار گرفته بود.

این گزارش درخصوص نحوه اطلاع بازدیدکنندگان از برگزاری نمايشگاه می افزاید: شبكه­ هاي اجتماعی، سایت ­های خبری حوزه نفت، گاز و پترو شيمي و همچنين سايت نمايشگاه به ترتيب با درصد آراي 31، 16 و 14 بيشترين نظرات را به خود جلب ­كردند. اين در حالی است كه شبكه ­های اجتماعی درصدی معادل سایت های خبری و سايت نمايشگاه را به خود اختصاص داده اند. از اين رو می توان به نقش عمده شبكه ­های اجتماعی نظیر اينستاگرام و تلگرام در جذب بازديدكنندگان به نمايشگاه اشاره كرد.

نكته قابل توجه سهم اندك رسانه ­های سنتی همچون راديو و نشريات در جذب بازديدكنندگان به نمايشگاه است.

همچنين 29 درصد بازديدكنندگان از طرقی غير از طرق ارائه شده در نظرسنجی از برگزاری نمايشگاه مطلع شدند كه اين ميزان درصد می­ تواند مورد توجه برگزار­كنندگان نمايشگاه قرار گيرد. پیامک، اطلاع رسانی درون سازمانی، پست الکترونیک از جمله مواردی هستند که بخش عمده ای از  این بازدیدکنندگان از این طریق، مطلع شده اند.

نمودار شماره (1)-نحوه اطلاع از برگزاری نمایشگاه

01

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه از آنجا که اهداف بازديدكنندگان از مهم ترين شاخص هاي ارزيابی نمايشگاه به شمار می ­آيند، شش شاخص اصلی: آشنايی با محصولات به صورت تخصصی، آشنايی با محصولات به صورت سطحی،‌ رصد تحولات صنعت گاز،‌ آشنايی با فرصت های سرمايه گذاری، تهيه محصول يا خدمات مورد نظر،‌ ارائه خدمات به شركت كنندگان در نمايشگاه به همراه گزينه ساير، پيش روی بازديدكنندگان قرار گرفت.

برپایه این گزارش، سه هدف : 1) آشنايی با محصولات به صورت تخصصی، 2) رصد تحولات صنعت گاز و 3) ارائه خدمات به مشارکت ­كنندگان در نمايشگاه، مهم­ترين اهداف حضور بازديدكنندگان در اولين نمايشگاه بين­ المللی صنعت گاز ایران به حساب می آیند.

نمودار شماره (2)-اهداف بازديدكنندگان از بازديد نمايشگاه

02

این گزارش می افزاید در تحقیق انجام شده، مديريت و نحوه برگزاری نمايشگاه به طور كلی نیز مورد سوال قرار گرفت که مطابق نظرات بازديدكنندگان،‌ گزينه­ های متوسط و خوب درصدهای مشابه 32 را به خود اختصاص دادند.  برپایه این گزارش مجموع  گزينه های عالی و خوب 34 درصد، يك سوم نظرات است. مجموع نظرات عالی، خوب و متوسط 66 درصد است. همچنين مجموع گزينه های خيلی ضعيف و ضعيف 28 درصد است. گزينه متوسط 32 درصد و حدود يك سوم آرا را شامل شده است. اين توزيع آرا نشان از ارزیابی نسبتا خوب از نحوه برگزاری نمايشگاه است.

 نمودار شماره (3)- نحوه برگزاري نمايشگاه

03 (1)

 

 

مطلوبیت 70 درصدی نحوه برگزاری و سهم 30 درصدی شبکه های اجتماعی در اطلاع رسانی
خبرهای مشابه
نظرات