تلویزیون صنعت نفت

افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
دکتر پدیدار- خودکفایی خدمات فنی و مهندسی در صنعت نفت و گاز
دکتر پدیدار - هیچگونه وابستگی به خارجی ها نداریم
دکتر پدیدار - توانمندی شرکت های خصوصی در پیشرفت میعانات گازی
الکساندر بلیایف، مدیر صادرات اتاق بازرگانی تومسک روسیه- همکاری با شرکت‌های ایرانی در صنعت نفت و گاز
الکساندر بلیایف، مدیر صادرات اتاق بازرگانی تومسک روسیه - برنامه روسیه برای همکاری با ایران
سیروس تالاری رییس انجمن استصنا
سیروس تالاری رییس انجمن استصنا - سیاست و توانمندی‌های انجمن استصنا
سیروس تالاری رییس انجمن استصنا - عدالت خرید

گالری فیلم