تیزر فراخوان مشارکت و بازدید از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران (IRGS2018)

تیزر فراخوان بازدید از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
تیزر فراخوان مشارکت در اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران
تیزر دومین روز از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران- تولید شهرآفتاب
تیزر سومین روز از اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران- تولید شهرآفتاب
تیزر مصاحبه با بازدیدکنندگان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران- تولید شهرآفتاب

گالری فیلم