بازدیدکنندگان اولین نمایشگاه بین المللی صنعت گاز ایران