نمایندگان

ایران
Iran Expo Gate
فرد مسئول عادل محمودی
مدیر مجید اسماعیلی
وبسایت www.expogate.ir
ایمیل gas-show@expogate.ir
تلفن ‎ +98 21 22723608
تلفن همراه ‎ +989213610547
دورنگار ‎ +98 21 22723608
روسیه
NEGUS EXPO
فرد مسئول Mrs. DJEMMA KARRIEVA
ایمیل info@expoclub.ru
تلفن ‎ +7 495 2585181/82
تلفن همراه ‎ +7 926 9151366
دورنگار ‎ +7 495 2585181/82
آدرس Office 4301, Spartakovskaya sq., 14-4, Moscow, 105082, Russia